صفحه اصلی > علمی : آمریکا به واکسن کرونای فایزر برای تزریق به کودکان ۵ تا ۱۱ سال مجوز داد

آمریکا به واکسن کرونای فایزر برای تزریق به کودکان ۵ تا ۱۱ سال مجوز داد

kid getting vaccinated