covid 19 coronavirus pill 2048x1152 1

سازمان بهداشت جهانی به‌زودی برای قرص‌های ضد کرونا دستورالعمل منتشر می‌کند

مقامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) روز جمعه اظهار داشتند که امیدوارند به‌زودی جلسه‌ای برای تنظیم دستورالعمل‌ها در مورد نحوه استفاده از قرص‌های ضد ویروس کرونا تشکیل دهند. آن‌ها این کشف را خبری بسیار جذاب و امیدوارکننده دانستند که البته نیاز به مراقبت‌های بالینی دارد.

covid 19 coronavirus pill 2048x1152 1

سازمان بهداشت جهانی به‌زودی برای قرص‌های ضد کرونا دستورالعمل منتشر می‌کند

مقامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) روز جمعه اظهار داشتند که امیدوارند به‌زودی جلسه‌ای برای تنظیم دستورالعمل‌ها در مورد نحوه استفاده از قرص‌های ضد ویروس کرونا تشکیل دهند. آن‌ها این کشف را خبری بسیار جذاب و امیدوارکننده دانستند که البته نیاز به مراقبت‌های بالینی دارد.

22 آبان 1400 0 دیدگاه
افزودنی ها

سازمان بهداشت جهانی به‌زودی برای قرص‌های ضد کرونا دستورالعمل منتشر می‌کند

مقامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) روز جمعه اظهار داشتند که امیدوارند به‌زودی جلسه‌ای برای تنظیم دستورالعمل‌ها در مورد نحوه استفاده از قرص‌های ضد ویروس کرونا تشکیل دهند. آن‌ها این کشف را خبری بسیار جذاب و امیدوارکننده دانستند که البته نیاز به مراقبت‌های بالینی دارد.

22 آبان 1400